ENERGETIKA

 

Výroba elektriny:

Spoločnosť AGIS SK, s.r.o. prevádzkuje od roku 2010 fotovoltaickú elektráreň o inštalovanom výkone 650kWp s priemernou ročnou výrobou 600MWh. Elektráreň sa skladá z dvoch častí a to zo strešnej, o inštalovanom výkone 450kWp a pozemnej časti 200kWp. Približne 25% z vyrobenej elektrickej energie je spotrebované v priemyselnej hale na osvetlenie priestorov, vykurovanie budovy cez tepelné čerpadlá, chladenie a nabíjanie vysokozdvižných vozíkov. Zvyšok vyrobenej a nespotrebovanej elektriny je distribuovaný do regionálnej distribučnej sústavy cez transformátor VN. Pri celkovej ročnej výrobe 600MWh v tomto zdroji sa ročne ušetrí cca 500 ton CO2 oproti výrobe v konvenčných zdrojoch, čím spoločnosť prispieva k plneniu kvót vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Prevádzka MDS (miestna distribučná sústava):

Spoločnosť AGIS SK, s.r.o. je spoľahlivým dodávateľom a distribútorom elektriny. Zabezpečujeme v zmysle platnej legislatívy distribúciu a dodávku elektrickej energie pre firemných odberateľov na vymedzenom území v areáli našej spoločnosti v zmysle rozhodnutia URSO 2013E 0562. V MDS (miestna distribučná sústava) pripájame odberné miesta, zabezpečujeme meranie spotreby elektrickej energie a pravidelný odpočet nameraných hodnôt. V pravidelných mesačných intervaloch vykonávame fakturáciu za spotrebovanú elektrickú energiu. Vyhodnocujeme štandardy kvality dodávky a distribúcie elektrickej energie. Aktuálne  v našej MDS máme pripojených 42 firemných odberateľov a dve zariadenia na výrobu elektrickej energie o výkone 2x 30kW s ročnou výrobou 50MWh elektriny. Všetka vyrobená elektrická energia v týchto zariadeniach je spotrebovaná v MDS teda v mieste výroby.

650 kWp

Fotovoltaická elektráreň

500 MWh ročne

Distribúcia MDS

500 ton CO2

Ročná úspora

TOP